• Temperatura -1oC
  • Ciśnienie 990.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Informacje

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2019 roku

   W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żary o statusie miejskimi” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

Załączniki

Osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 0,00% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 30,30%
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100 %

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2018 roku

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żary o statusie miejskimi” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2017 roku

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żary o statusie miejskimi” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., Marszów 50a, 68-200 Żary

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania również poprzez utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Lokalizacja Punktu powinna zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
PSZOK prowadzony jest przez PK PEKOM S.A.
 
Lokalizacja PSZOK:
Żary, ul. Św. Brata Alberta 8.
 
Godziny otwarcia punktu:
od poniedziałku do piątku10:00 - 18:00
sobota  8:00 - 12:00

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - wykaz podmiotów

W celu ograniczenia ilości usuwanego z gospodarstw domowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jako nieposegregowanych odpadów komunalnych, oraz osiągnięcia wysokiego poziomu zbiórki selektywnej zużytego sprzętu, do polskiego prawa została transponowana dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003). Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy wymaga się, by państwa członkowskie przyjęły właściwe środki do osiągnięcia tych celów. Postanowienia dyrektywy zostały wdrożone ustawami:
  1. z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464),
  2. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.), która art. 107 zmieniła art. 4 w ust. 2 w pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez ustalenie zakresu wymagań w regulaminach utrzymania czystości i porządku, dotyczących obowiązku prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnego zbierania m. in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ustawy weszły w życie odpowiednio 01 stycznia 2009r. i 12 czerwca 2009r.
Aktualny zakaz łącznego zbierania zużytego sprzętu z innymi odpadami komunalnymi (selektywne zbieranie), Rada Miejska w Żarach ustaliła w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim (uchwała Nr XXV/28/13 z 14 marca 2013r. – Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013r., poz. 819), uchwalonym na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.).
O zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami informuje również podmiot wprowadzający sprzęt na rynek poprzez oznaczenie sprzętu znakiem przekreślonego pojemnika na odpady, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155). W przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych dodatkowo do sprzętu dołącza się informację wyjaśniającą znaczenie tego oznakowania.
Użytkownikami sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych mogą być zarówno osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, jak i przedsiębiorcy. Dlatego też użytkownikiem sprzętu, zgodnie ze znaczeniem przyjętym w języku polskim, należy rozumieć każdego, kto używa sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, o ile jest to ilość i typ sprzętu przeznaczonego do użytkowania w gospodarstwach domowych, bez względu na cel użytkowania (dla własnych potrzeb, w związku z działalnością gospodarczą czy funkcjonowaniem podmiotów niebędących przedsiębiorcami).
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
Analogiczny obowiązek przekazywania zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt lub zakładu przetwarzania posiadają użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych.
Zbierającymi zużyty sprzęt są:
  1. prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
  2. gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  3. prowadzący punkt serwisowy,
  4. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy.
Na zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ciąży obowiązek przyjmowania każdego zużytego sprzętu przekazywanego przez użytkownika bez pobierania opłaty z tego tytułu. Obowiązek ten jest ograniczony w przypadku sprzedawców i prowadzących punkty serwisowe sprzętu.
Oddanie zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt może polegać zarówno na odebraniu bezpośrednio tego sprzętu z gospodarstwa domowego (lub od innego miejsca powstania tych odpadów) przez zbierającego zużyty sprzęt lub na dostarczeniu i przekazaniu tego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt (do punktu zbierania: PSZOK-u, sklepu, punktu serwisowego, punktu skupu).
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzedawca w takim przypadku jest obowiązany przyjąć ten sprzęt bez pobierania opłaty. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku użytkownik obowiązany jest przekazać zużyty sprzęt innemu zbierającemu. Natomiast prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
Umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz nieoddanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt stanowią wykroczenia (art. 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
Udostępnianie mieszkańcom informacji o zbierających zużyty sprzęt i adresach punktów zbierania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, działających na terenie gminy (z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu i punktów serwisowych) stanowi, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zadanie gminy.
Informację o punktach zbierania zużytego sprzętu użytkownik może uzyskać również w placówkach handlowych i w punktach serwisowych sprzętu (art. 41 pkt 2 i art. 42a ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 
Załącznik:
1 2

Narzdzia i usugi