• Temperatura -2oC
 • Ciśnienie 990.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Informacje

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

Załączniki

Osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2016 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 0,00% (odpady zostały poddane innym niż składowanie procesom)
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 30,70%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100 %

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.

Załączniki

Osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 4,91%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 45,59%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %

Poziomy ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Żary o statusie miejskim w 2014 roku

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 32,48%
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 21,56%
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100 %

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim:
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. ul. Górnośląska 2, Żary, Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych ul. Żurawia,
 • TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, Kiełcz;
Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych zebranych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim:
 • TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, Kiełcz,
 • SITA ZACHOD Sp. z o.o. Kartowice 37, gm. Szprotawa;
Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim:
 • Składowisko odpadów w m. Żary ul. Żurawia,
 • TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, Kiełcz.

Podmiot odbierający odpady komunalne w 2015 roku

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości w Gminie Żary o statusie miejskim i ich transport do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku oraz zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do czasu uruchomienia  RIPOK w Marszowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary

Narzdzia i usugi