• Temperatura 19oC
  • Ciśnienie 994.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

KARTA DUŻEJ RODZINY

ŻARY MIASTO PRZYJAZNE DUŻEJ RODZINIE

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie miasta Żary (także rodzinie zastępczej, rodzinnemu domowi dziecka), posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń wieku. Kartę otrzyma każdy członek rodziny.
 
JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Listę partnerów Programu „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie” można zobaczyć TUTAJ
 
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy.
 
Druki wniosków:
 
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – PL. Rynek 17 pokój nr 17.
Rodzic / opiekun prawny dziecka składa wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach – PL. Rynek 17 pokój nr 17.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
  1. W przypadku rodzica - dokument tożsamości oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej (wzór we wniosku).
  2. W przypadku małżonka rodzica - dokument tożsamości oraz akt małżeństwa.
  3. W przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
  4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki  (wzór oświadczenia do pobrania) wraz z dokumentem tożsamości.
  5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
  6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka.
  7. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość  oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ „ŻARY MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE”
Wydanie Karty nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
O dacie odbioru kart rodzic zostanie poinformowany e-mailem,  telefonicznie lub pisemnie.
Rodzic odbiera Kartę osobiście.
 
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY
Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie informuje Urząd Miasta o utracie lub zniszczeniu karty, telefonicznie pod numerem tel. 68 470 83 47 oraz potwierdza ten fakt pisemnie oświadczając o utracie lub zniszczeniu Karty „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek o wydanie duplikatu Karty dla osoby, która ją utraciła lub której karta uległa zniszczeniu wpisując wyłącznie jej dane we wniosku.
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Miejskiego w Żarach, podlega anulowaniu.
Warunkiem wydania duplikatu karty jest uiszczenie opłaty 10,00 zł.
 
NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie” wydawana jest na okres:
    - do 31 grudnia 2025 r.,
    - do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do czasu upływu terminu ważności orzeczenia nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2025 r.
 
WAŻNOŚĆ KARTY
Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie” jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość Użytkownika Karty. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest z wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
 
KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ
Realizator Programu może cofnąć Użytkownikowi uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z Karty poprzez użyczanie bądź odstępowanie Karty osobom nieupoważnionym.
 
ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
ZAŁĄCZNIKI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.