FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

  • 27-04-2016

Kapitał Ludzki

„Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”

   Gmina Żary o statusie miejskim wraz z Fundacją ,,Przedsiębiorczość” w Żarach, zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
   Głównym celem projektu jest promocja idei spółdzielczości socjalnej, poprzez prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu, spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących powiat żarski oraz wspieranie powstających spółdzielni socjalnych, jako inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.
Uczestnicy:
Grupę docelową projektu stanowi 80 osób (45 kobiet, 35 mężczyzn), wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiat żarski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach.

Zakres wsparcia uczestników projektu:
• Szkolenie z zakresu zakładania i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej
Tematyka: Czym jest Spółdzielnia Socjalna, aspekty prawne, finansowo – księgowe oraz biznesowo – marketingowe, typu zakładania, funkcjonowania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej
• Wizyta studyjna: w województwie wielkopolskim (poznanie przykładowych Spółdzielni Socjalnych i dzielenie się doświadczeniami w ramach przekazywania dobrych praktyk)
• Doradztwo zawodowe: które obejmie wsparcie doradcze w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działań z uwzględnieniem identyfikacji posiadanych umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji zawodowych, przyszłych planów związanych z założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w Spółdzielni Socjalnej.
• Doradztwo indywidualne: w zakresie prawnym, ekonomicznym, biznesowym. Doradztwo ma na celu indywidualne podejście do potrzeb Uczestników/-czek, celem założenia lub przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej.
• Wsparcie finansowe: dofinansowanie na założenie i prowadzenie oraz przystąpienie do Spółdzielni Socjalnych otrzyma 50 osób, spośród wszystkich Uczestników projektu tj. 13 osób w I i II edycji oraz po 12 osób w III i IV edycji (1 spółdzielnia = minimum 5 członków/osób), przyznawana kwota na jednego członka Spółdzielni Socjalnej to 20 000 zł. na pięciu członków spółdzielni 100 000 zł.
• Wsparcie pomostowe: po założeniu lub przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, każdy członek, który wcześniej otrzymał wsparcie finansowe, będzie mógł wnioskować o wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie 1 000 zł. Jego celem jest pomoc finansowa w funkcjonowaniu Spółdzielni w pierwszym okresie jej działalności. Wszyscy Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie pomostowe podstawowe, będą mogli wnioskować o przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy w tej samej kwocie.
Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z kursów branżowych (tematyka szkolenia, będzie wypadkową indywidualnych potrzeb każdego Beneficjenta, uzasadnioną jako niezbędną do wykonywanej pracy w ramach umowy spółdzielczej). Beneficjenci będą mogli wnioskować dodatkowo o 2 000 zł na szkolenia zewnętrzne.
Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające wymagania, chcące wziąć udział w projekcie, zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żary przy ul. Rynek 1-5.
KONTAKT:
(68) 47 08 378 - Joanna Małecka Inspektor Wydziału Polityki Regionalnej, Promocji i Pozyskiwania Środków Pomocowych
(68) 47 91 604 - Justyna Terpińska - Greszczeszyn Koordynator Projektu
Informacje na temat projektu, dostępne na stronie internetowej:
www.zary.pl  www.fundacja.zary.pl
REKRUTACJA TRWA!
Nabór do I edycji ogłoszony !!!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją