FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

 • 30-06-2016

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019


 
Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
 
Program wieloletni pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019  to kontynuacja wcześniej zrealizowanych dwóch edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakłada on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat dwóch zadań. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, uwzględniając jednocześnie maksymalną kwotę dofinansowania tj. 3.000.000 zł. Wojewoda może zezwolić na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek, jeżeli ich stosowanie uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie.
 
Program będzie realizowany w latach 2016 - 2019 na terenie całego kraju. Ogółem 2859 jednostek samorządu terytorialnego należy do potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów programu, w tym: 314 powiatów, 2479 gmin oraz 66 miast na prawach powiatu .
 
Wydatki budżetu państwa na realizację programu wyniosą: 4 000 000 000 zł.
 
Program realizują: minister właściwy do spraw transportu oraz wojewodowie.
 
Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane będą działania - przedsięwzięcia dotyczące dróg powiatowych i gminnych stanowiących bezpośrednie połączenie ze sobą lub z drogami krajowymi i wojewódzkimi, które przyczynią się do poprawy spójności regionu, podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunków życia społeczności lokalnych.
 
Cel główny programu: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.
 
Cele szczegółowe:
 1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg;
 2. podniesienie standardów technicznych dróg publicznych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych;
 3. rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii;
 4. zwiększenie płynności ruchu;
 5. efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację programu.

„Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Żarach”

W ramach edycji 2015 – 2016 programu Gmina Żary o statusie miejskim uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Żarach”.
 
Charakterystyka zadania
 1. Całkowita wartość zadania: 3.945.530 PLN
 2. Kwota dofinansowania: 1.972.764 PLN
 3. Opis projektu:
Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi ul. Zgorzeleckiej w zakresie: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej, kanalizacji deszczowej,  oświetlenia drogowego,  przebudowy istniejących dojść i zjazdów do posesji, przebudowy istniejących skrzyżowań, budowy zatok autobusowych, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego.
 
    4.Harmonogram realizacji zadania:
 1. rozpoczęcie: marzec 2016
 2. zakończenie rzeczowe realizacji: wrzesień 2016
 3. zakończenie finansowe realizacji: listopad 2016
   5.Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym powiatu żarskiego, który partycypuje
   w kosztach zamierzenia inwestycyjnego, udzielając gminie dotacji celowej w wysokości 1.000.000 PLN.
Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
 

„Rozbudowa ul. Okrzei w Żarach”

W ramach edycji 2016 – 2017 programu Gmina Żary o statusie miejskim uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Okrzei w Żarach”.
 
Charakterystyka zadania
 1. Całkowita wartość zadania: 4.732.453,40 PLN
 2. Kwota dofinansowania: 2.202.797,00 PLN
 3. Opis projektu:
Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi ul. Okrzei w Żarach w zakresie: nawierzchni wraz z wykonaniem nowej konstrukcji drogi; rozbudowy skrzyżowania ulic Okrzei, Zgorzeleckiej, Fabrycznej  i Witosa na skrzyżowanie typu rondo; budowy chodników i ciągu pieszo – rowerowego oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej; wykonania zatoki autobusowej i zatok parkingowych; wykonania odwodnienia drogi poprzez wpusty deszczowe podłączone do nowowybudowanej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogi z ledowym  źródłem światła; dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa pieszych doświetlone będą przejścia dla pieszych przy pomocy opraw LED; przewiduje się przebudowę telefonicznej linii kanałowej podziemnej i światłowody linii międzymiastowych i abonenckich operatorów.
 1. Harmonogram realizacji zadania:
 1. rozpoczęcie: marzec 2017
 2. zakończenie rzeczowe realizacji: grudzień 2017
 3. zakończenie finansowe realizacji: grudzień 2017
Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Łęknica, która partycypuje w kosztach zamierzenia inwestycyjnego, udzielając Gminie Żary o statusie miejskim dotacji celowej w wysokości 1.000.000 PLN.
Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
 

Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego w Żarach

W ramach edycji 2017 – 2018 programu Gmina Żary o statusie miejskim uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego w Żarach”.
 
Charakterystyka zadania
 1. Całkowita wartość zadania: 6.105.290,00 PLN
 2. Kwota dofinansowania: 1.084.532,00 PLN
 3. Opis projektu:
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi ulicy Wieniawskiego w Żarach na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki i ul. Lotników w kierunku zachodnim do przejazdu kolejowego. Ulica Wieniawskiego położona jest w zachodniej części miasta Żary. W ramach zadania zrealizowano działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez poprawę jej parametrów technicznych, usprawnienie i wzrost płynności ruchu pojazdów, rowerzystów oraz pieszych.
Charakter działań: (1) przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem nowej konstrukcji odcinka drogi (2) usprawnienie odprowadzania pochodzących z drogi wód opadowych i roztopowych poprzez modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz wpusty zlokalizowane w jezdni (3) modernizacja oświetlenia drogowego, (4) wykonanie ciągów pieszych oraz  ścieżek rowerowych, (5) przebudowa zatok autobusowych oraz przystanków autobusowych wyposażonych w perony, (6) przebudowa zatok parkingowych, (7) przebudowa dwóch gminnych skrzyżowań z ul. Karola Szymanowskiego  i Ignacego Paderewskiego, (8) wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Kompleksowa modernizacja drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną umożliwiła stworzenie bezawaryjnego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego sieci dróg miejskich na obszarze gminy.
 1. Harmonogram realizacji zadania:
 1. rozpoczęcie: kwiecień 2018
 2. zakończenie rzeczowe realizacji: grudzień 2018
 3. zakończenie finansowe realizacji: grudzień 2018
Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
a) przed realizacją
b) w trakcie realizacji
c) po zrealizowaniu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją