FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

 • 13-01-2017

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia

„Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa...

Projekt „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
 
Projekt „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” realizowany we współpracy z miastem partnerskim Weisswasser w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 od 1 października 2016 roku do 30 września 2018r.
Realizacja projektu przyczyni się do promowania zasobów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych Zielonego Lasu, Łuku mużakowa oraz moreny polodowcowej.
W ramach projektu powstaną przystanki turystyczne przy drogach wjazdowych do Żar i Weisswasser. W Żarach przystanki zlokalizowane zostaną przy ulicach: Piastowskiej, Zielonogórskiej, Żagańskiej, Serbskiej i Zgorzeleckiej.
Będą to miejsca w których kierowcy wjeżdżający do miasta otrzymają możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną obu miast, a także z walorami Zielonego Lasu i całego Łuku Mużakowa. Przystanki posłużą także jako miejsca do odpoczynku, zostaną wyposażone w stojak rowerowy, stół, ławki i kosz, a także tablice z dwujęzycznymi informacjami o obu miastach.
Ponadto w Żarach powstanie przystanek turystyczny z miejscem do odpoczynku zlokalizowany w sąsiedztwie Zielonego Lasu, znajdą się tam stojaki rowerowe, ławki, stoły, wiata ogniskowa, parking zostanie przystosowany zarówno dla samochodów osobowych, jak i autokarów, co umożliwi obsługę zorganizowanych wycieczek.
Ważnym elementem projektu będzie utworzenie punktu informacji turystycznej w Żarach oraz wyposażenie punktów IT w Żarach i Weisswasser. Wynagrodzenie pracowników punków informacji turystycznej w trakcie realizacji projektu zostanie sfinansowane ze środków UE.
W toku realizacji projektu podjęty zostanie także szereg drobnych zadań, m.in.: oznakowanie szlaków turystycznych w obu miastach, montaż tablic z informacją turystyczną na dworcu kolejowym w Żarach, zorganizowana zostanie konferencja popularyzująca wiedzę o budowie geologicznej moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz Łuku Mużakowa. Opracowane i wydane zostaną dwujęzycznej foldery, mapy, publikacje oraz strona internetowa promująca walory Zielonego Lasu, Łuku Mużakowa oraz moreny polodowcowej.
 
Całkowita wartość projektu: 529.688,10 Euro
Dofinansowanie: 450.234,88 Euro

4Galeria zdjęć: Przystanek turystyczny przy Zielonym Lesie

W ramach projektu „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” realizowane są kolejne działania. Zakończone zostały prace budowlane związane z budową przystanku turystycznego przy Zielonym Lesie w Żarach.
Rozpoczęły się prace  związane z budową przystanków turystycznych przy drogach wjazdowych do miasta: Żagańskiej, Zielonogórskiej i Serbskiej. Obecnie wykonywane są wykopy,  przygotowywane jest  podłoże oraz wykonywane są prace brukarskie.
Zamówione zostały meble i gablota wystawiennicza  na wyposażenie informacji turystycznej w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przystanek turystyczny przy Zielonym Lesie – zakończone prace budowlane

4Galeria zdjęć: Przystanki turystyczne przy ulicach wjazdowych do miasta w budowie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oznakowanie szlaków turystycznych - najwyższy punkt województwa lubuskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oznakowanie szlaków turystycznych - tablica z legendą o Zielonym Lesie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Tablice informacyjne na dworcu kolejowym w Żarach

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oznakowanie szlaków turystycznych - renowacja oznakowania turystycznego w Żarach

„Wspólne cechy krajobrazu Łuku Mużakowa oraz Wzniesień Żarskich – szansą rozwoju regionu”

4.06.2018 r. zorganizowana została konferencja pod nazwą: „Wspólne cechy krajobrazu Łuku Mużakowa oraz Wzniesień Żarskich – szansą rozwoju regionu”.
W ramach konferencji wygłoszone zostały wykłady:
1. Porównanie krajobrazu geologicznego oraz pogórniczego Łuku Mużakowa i Wzniesień Żarskich.
2. Walory przyrody ożywionej Zielonego Lasu.
3. Historia i tradycje górnictwa rejonu żarskiego.
4. Pałac Myśliwski w Zielonym Lesie.
5. Wykorzystanie turystyczne Zielonego Lasu.
6. Światowy Geopark Łuk Mużakowa UNESCO i jego relacje z sąsiednimi regionami.
Po zakończeniu wykładów uczestnicy konferencji udali się do Zielonego Lasu, gdzie wykładowcy w terenie omówili rzeźbę terenu ukształtowaną przez lodowiec oraz działalność górniczą.
         

REVIVAL ! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
Cel projektu: Zachowanie i świadome wykorzystanie wspólnego dziedzictwa mniejszych i średnich śródmieść historycznych na obszarze Wsparcia
Partner wiodący: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V.
(www.izs-goerlitz.ioer.de)
 
Partnerzy projektu:
 1. TU Dresden (IHI Zittau) https://tu-dresden.de/ihi-zittau
 2. Województwo Dolnośląskie http://www.umwd.dolnyslask.pl/
 3. Miasto Bautzen http://www.bautzen.de/
 4. Gmina Miejska Bolesławiec www.boleslawiec.eu 
 5. Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH http://www.goerlitz.de
 6. Gmina Gryfów Śląski http://www.gryfow.pl/
 7. Gmina Miejska Kamienna Góra http://www.kamiennagora.pl
 8. Gmina Lubawka http://www.lubawka.eu
 9. Gmina Lubomierz http://www.lubomierz.pl/
 10. Miasto Reichenbach OL. http://www.reichenbach-ol.de/reichenbach/idx.asp
 11. Gmina Żary o statusie miejskim http://www.zary.pl/ 
 12. Miasto Zittau https://www.zittau.de/
 
Okres realizacji: 1.10.2018 r. – 30.09.2020 r.
Wydatki ogółem 1 032 905,68  euro
Suma wydatków kwalifikowalnych 1 032 405,68 €
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR 877 544,49 €
Wkład własny 154 861,19 €
Dofinansowanie projektu 85% wydatków kwalifikowalnych.
 
Montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem.

 
Montaż drzwi wejściowych do wieży wartowniczej.
 
Wykonanie i montaż konstrukcji wystawienniczej z wystawą oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w wieży wartowniczej
 
 

„Turystyka bez granic”

Celem projektu jest „Poprawa atrakcyjności pogranicza polsko- saksońskiego i dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych poprzez budowę bazy noclegowej oraz promocję atrakcji turystycznych regionu”.
 
W ramach projektu w Żarach wykonane zostaną następujące działania:
 • Budowa placu postojowego dla kamperów na terenie kompleksu Syrena.
 • Opracowanie i wydanie mapy Łużyc Wschodnich.
 • Udział w targach turystycznych w Cottbus i we Wrocławiu.
 • Organizacja integracyjnych biegów sportowych po Zielonym Lesie.
 
Działania do wykonania w Weißwasser:
 • Budowa placów postojowych dla kamperów.
 • Udział w targach turystycznych w Cottbus i we Wrocławiu.
 • Organizacja integracyjnych biegów sportowych w Weißwasser.
 
Okres realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia projektu: 2018.10.01
Termin zakończenia projektu: 2019.12.31
 
Wydatki ogółem: 567 655,88 €
Dofinansowanie z EFRR: 482 507,46 € w tym:
Gmina Żary o statusie miejskim: 409 310,85 €
 
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żarach  oraz miasta partnerskiego Weisswasser uczestniczyli w dniach 15-17 lutego 2019r. w targach turystycznych w Cottbus  oraz w dniach 1-3 marca 2019r. we Wrocławiu. Na stoisku dostępnych było wiele materiałów informacyjnych dla turystów. Udział w targach sfinansowany został w ramach projektu pt.: „Turystka bez granic” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.
     

9Galeria zdjęć: Budowa placu postojowego dla kamperów z drogą dojazdową na terenie kompleksu sportowego „Syrena”

Bieg integracyjny po Zielonym Lesie

20 października 2019 r. zorganizowany został bieg integracyjny po Zielonym Lesie. W biegu wzięli udział uczestnicy z Polski i Niemiec.
        

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją