OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

  • 03-06-2020

Rekrutacja uzupełniająca

Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak oraz Fundacja Przedsiębiorczość informują, iż od 03.06.2020 r rozpoczynają rekrutację uzupełniającą do projektu ,, „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” . Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: e-mail do 17.06.2020r.
 
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU
nr RPLB.06.04.00-08-0012/18
pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”
 
Zgodnie z  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Językowa Chatka Puchatka, uruchamia nabór uzupełniający na 4 miejsca w żłobku przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B,68-200 Żary w okresie od 09.2020 do 05.2021
Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem:
- 4 osoby bezrobotne/ bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (w tym minimum 2 osoby z rodziny wielodzietnej oraz 1 osoba samotnie wychowująca dzieci).
Nabór dotyczy kobiet zamieszkałych na terenie miasta Żary oraz gminy wiejskiej Żary (powiat żarski, województwo lubuskie), sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się na etapie rekrutacji do powrotu na rynek pracy zgodnie z (§ 2 pkt 15 Regulaminu rekrutacji ) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne, należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w godzinach od 07.00-15.00 lub mailowo na adres: e-mail od 03.06.2020 do 17.06.2020r.
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki