OGŁOSZENIA

  • 08-01-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania