Zieleń miejska

  • 19-03-2019

Informacja dla osób poszukujących informacji na temat sposobu usunięcia drzew/a z terenu własnej nieruchomości

Osoba fizyczna pragnąca usunąć drzewo/a z terenu własnej nieruchomości na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do odpowiedniego organu (wójt, burmistrz, prezydent). Zachęcamy do wykorzystania w tym celu naszego formularza, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia przez Burmistrza Miasta Żary. Proszę pamiętać o załączeniu rysunku albo mapy, na którym należy określić położenie drzew/a w stosunku do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych (istniejących lub powstających na nieruchomości).
Osoba prawna oraz osoba fizyczna pragnąca usunąć drzewo/a lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązana jest do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/a lub krzewu/ów do odpowiedniego organu (wójt, burmistrz, prezydent). W tym przypadku również zachęcamy do wykorzystania naszego formularza, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku przez Burmistrza Miasta Żary. Proszę pamiętać o załączeniu rysunku albo mapy, na którym należy określić położenie drzew/a lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych (istniejących lub powstających na nieruchomości).
 
Uwaga!
Nie jest wymagane zezwolenie na usuniecie drzew/a i krzewów w przypadku gdy:
1) krzew albo krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2;
2) krzewy rosną na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, gdy usunięcie jest lub nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osób prawnych.
4) drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
5) drzewa lub krzewy stanowią plantację lub las w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
6) drzewa lub krzewy owocowe - z wyłączeniem tych, które rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Podstawa prawna - Art. 83f ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 j.t.).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki