Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 22-12-2022

Seminarium dotyczące monitoringu jakości powietrza

W tym tygodniu Daniel Babula - Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami firmy Integrale IT Sp. z o. o., uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku trwającymi pracami nad monitoringiem jakości powietrza w naszym mieście. więcej ...
Zadanie obejmuje m.in. przeprowadzenie pełnej i profesjonalnej inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery obejmująca:
- dwutlenek siarki,
- dwutlenek azotu,
- tlenek węgla,
- ozon,
- pył PM10,
- pył PM 2,5.
Inwentaryzacja obejmie:
- budynki,
- zakłady przemysłowe.
oraz w podstawowym zakresie liniowe źródła zanieczyszczeń.
Powstanie baza danych źródeł oraz wielkości zanieczyszczeń
powietrza w mieście, która stanowić będzie podstawę do budowy i testów modelu symulacyjnego.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej

Air quality monitoring seminar

This week, Mr. Daniel Babula - Deputy Head of the Department of Technical Infrastructure and Environmental Protection, joined by representatives of Integrale IT Sp. z o.o., participated in a seminar organized by the Institute of Environmental Engineering of the University of Zielona Góra in connection with the ongoing work on monitoring air quality in our town. Read more ...
The task includes e.g. compiling a full and professional inventory of sources of pollutant emissions into the atmosphere, including:
- sulphur dioxide,
- nitrogen dioxide,
- carbon monoxide,
- ozone,
- PM10 dust,
- PM 2.5 dust.
The inventory will include:
- buildings,
- industrial factories.
and, in the basic scope, linear pollution sources.
A database of sources and volumes of air pollutants will be created in the town, which will constitute the basis for the construction and testing of the simulation model.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją