Opłaty

  • 01-09-2020

Ulga dla posiadaczy kompostowników

Od 1 września 2020 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.
Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.
Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) oraz Straż Miejska są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami mieszkańcy, którzy się tego dopuścili, zostaną obciążeni karą za nieprawidłową segregację.
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika
- w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.
Dodajmy, że zarówno obowiązek segregacji, jak i kompostowania przez tych mieszkańców, którzy zadeklarowali prowadzenie kompostownika, będą kontrolowali pracownicy firmy odbierającej odpady i Strażnicy Miejscy. Jeśli stwierdzą, że właściciel nieruchomości kompostownika jednak u siebie nie ma albo po prostu go nie używa, straci na okres pół roku możliwość korzystania z ulgi.
Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.).
 
UWAGA
Ulga w wysokości 5 zł nie jest odliczana od stawki podstawowej tj. 24 zł za osobę, a od opłaty miesięcznej wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej (np. 2 osoby x 24zł= 48 zł, po zastosowaniu ulgi opłata miesięczna wyniesie 43 zł).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją