PSZOK

 • 14-01-2020

PSZOK

Mieszkańcy Żar w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zawieźć wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego w PK PEKOM S.A. w Żarach, ul. Św. Brata Alberta 8.
W PSZOK przyjmowane są, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Żary, następujące odpady:
 • nadwyżki odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe i odpady zielone),
 • niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 • zużyte opony,
 • tekstylia i odzież.
PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Miasta Żary. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny:
 • od poniedziałku do piątku -  w godzinach od 10:00 do 18:00
 • w sobotę - w godzinach od 08:00 do 12:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją