Wydarzenia

  • 22-01-2021

Kolejne dotacje!

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021 w następujących zakresach:
1.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie, promocja w kraju i zagranicą lokalnej twórczości oraz wykonawstwa artystycznego;
b) działalność na rzecz upamiętniania historii regionu poprzez wspieranie różnych form edukacji historycznej, działalności na rzecz tradycji regionalnej.
2. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a) organizowanie i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami, organizacjami innych państw w szczególności gmin partnerskich;
b) wspieranie działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych mieszkańców Gminy przy partnerstwie zagranicznym.
3. Turystyki i krajoznawstwa:
a) promocja i wsparcie różnych odmian i form turystyki;
b) organizacja imprez turystycznych dotyczących zdrowego stylu życia.
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) integracja osób w wieku emerytalnym;
b) działania na rzecz utrzymywania więzi z Polakami na obczyźnie.
5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie ze stresem i autoagresją.
 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Oferty należy składać do dnia 01.02.2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, Rynek 1-5 do godz. 16:00
 
Więcej informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją