PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

  • 18-08-2014

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary.

   Gmina Żary o statusie miejskim w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary”.
   Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary”. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Żary. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.
   Wykonawcą Planu dla Gminy Żary o statusie miejskim jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz;  www.pgksa.pl
   Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.
   „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
   Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
 
 
Załączniki do pobrania:
  1. Odezwa do mieszkańców,
  2. Ankieta dla społeczeństwa,
  3. Ankieta dla przedsiębiorców,

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją