Odpowiadamy Mediom

  • 16-04-2020

Gazeta Lubuska Małgorzata Trzcionkowska z dnia 31.03.2020 r. dotyczy segregacji śmieci.

Zapytanie z Gazety Lubuskiej Małgorzaty Trzcionkowskiej z dnia 31.03.2020 r. (godz. 09:03 )
Mamy sporą grupę mieszkańców na kwarantannie, którzy nie powinni wychodzić. Czy wobec tego na czas pandemii zawieszona jest segregacja odpadów? Kto ma wyrzucać śmieci osób na kwarantannie, które są samotne? Jak sobie poradzić z segregacją w czasie pandemii? 
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 14.04.2020 r. (godz. 13:19)
Jeśli chodzi o segregację odpadów w czasie epidemii to ona nadal obowiązuje  na terenie naszego miasta. Na podstawie przepisów ,,Specustawy Koronawirusowe’’ to  wojewoda może  zmienić lub wyłączyć zasady selektywnego zbierania odpadów na danym obszarze, tj. np. –zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb (np. do 3 albo wszystkie jako niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne).Aktualnie na terenie Województwa Lubuskiego nie zostały wprowadzone takie ograniczenia.
Odnosząc się do pytania Pani redaktor dot. grupy mieszkańców będących w kwarantannie wyjaśniam, że na podstawie wytycznych Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)  
Kwarantanna to – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych i w przypadku takich osób z odpadami należy postępować w sposób następujący:
a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Należy podkreślić, że Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją