Odpowiadamy Mediom

  • 27-08-2020

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka- Klisz z dnia 11.08.2020r. , dotyczy zabytkowego komina.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka- Klisz z dnia 11.08.2020r. (godz. 12:29 )
Zwracam się z prośba o komentarz ws. komina, który zdaniem właścicieli nieruchomości przy ul. Podwale 14 zagraża bezpieczeństwu i istnieje ryzyko jego zawalenia. Właściciele twierdzą, że miejski konserwator zabytków powołuje się na inspektora nadzoru budowlanego, a ten na konserwatora-a chodzi albo o obniżenie jego wysokości, albo rozbiórkę. Twierdzą, że komin stwarza zagrożenie i mają ekspertyzy techniczne. Na miejscu rozpoczęli prace przy budowie i rozbudowie na cele handlowe i mieszkaniowe, ale z końcem roku nie będą mogli ich kontynuować. Bi nie mają zgody żadnego z urzędów, które ich zdaniem przerzucają się kompetencjami.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 27.08.2020 (godz. 08:39 )
Służby konserwatorskie chronią niniejszy zabytek na podstawie w szczególności lokalizacji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i zapisów planu miejscowego dla terenów centrum miasta Żary, uchwalonego przez Radę Miasta. Z opracowanych i uaktualnionych ekspertyz budowlanych dot. stanu technicznego komina, na dzień dzisiejszy wg. Inwestora wynikać może konieczność całkowitej (lub częściowej) rozbiórki albo też możliwość/konieczność wykonania odpowiednich zabezpieczeń obiektu, które ze względu na zagrożenie życia, zdrowia oraz mienia wskazuje właściwy organ nadzoru budowlanego (będący w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w tym w/w ekspertyz).  Jest to organ kompetentny do zajęcia stanowiska w sprawie, które swoje stanowisko niezwłocznie przekazuje organowi ochrony zabytków. Miejski Konserwator Zabytków w Żarach może uzgodnić nakaz rozbiórki takiego zabytku (częściowy lub całościowy) w terminie ustawowym do 30 dni (lub wcześniejszym), a nie zajęcie stanowiska traktuje się jako uzgodnienie pozytywne. MKZ Żary dopuszcza możliwość obniżenia komina o około 20 m wraz z odtworzeniem jego korony na uzyskanej wysokości (około 36 m) oraz zabezpieczeniem całej substancji zabytku, na wniosek Inwestora, w związku z przeprowadzoną przez siebie kontrolą stanu zachowania zabytku. Jednakże takie działania, zmierzające w istocie w pewnym zakresie do wyeliminowania zagrożenia dla samego zabytku celem zachowania jego oryginalnej substancji w jak najlepszym stanie, nie mogą być przedkładane ponad wyższe dobro, jakim jest ochrona życia ludzkiego. Dlatego Ustawodawca przewidział takie przypadki i określił tryb postępowania wedle właściwości organów administracji publicznej, na zasadzie współdziałania organów, w szczególności na podstawie art. 66 i 67 ustawy Prawo Budowlane, a stanowisko Miejskiego Konserwatora zabytków, jak również organów nadzoru budowlanego jest w tych kwestiach niezmienne od lat. Reasumując, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego wyda nakaz rozbiórki zabytkowego komina ceglanego – jednej z ostatnich przemysłowych dominant historycznych w skali miasta, świadczącej o przemysłowym w dziejach miasta charakterze, będącego pozostałością po dawnej XIX wiecznej tkalni Erdmanna Hofmanna, wówczas Miejski Konserwator Zabytków w Żarach będzie musiał podjąć stosowną decyzję, tj. uzgodnić taką rozbiórkę lub nie (w całości lub w określonym zakresie) lub uzgodnić zakres robót zabezpieczających wskazanych w takim orzeczeniu, jeśli np. właściwy organ uzna, że nie istnieje realne zagrożenie dla życia albo istnieją możliwości techniczne wyeliminowania takich zagrożeń – w tych kwestiach prawnych organ ochrony zabytków, jak również Burmistrz Miasta Żary, nie jest władny do orzekania, na organie tym spoczywa bezwzględny obowiązek ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W obecnej sytuacji braku wydanego w/w nakazu/orzeczenia rozbiórki przedmiotowego komina ceglanego wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego, który to komin chroniony jest na podstawie w szczególności art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami – zapisami obowiązującego prawa miejscowego, Miejski Konserwator Zabytków nie ma podstaw prawnych, jak również kompetencji do wydania takiego nakazu – jedyną możliwością prawną w takim stanie jest, w szczególności wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie,  określanie terminu do wystąpienia ze strony Inwestora celem doprowadzenia stanu zachowania zabytku do jak najlepszego stanu oraz do zgodności z zapisami prawa miejscowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją