Odpowiadamy Mediom

  • 30-09-2021

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 11 sierpnia 2021 dotyczy drzew przy liniach kolejowych.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 10.08.2021r. (godz. 11:30)
Zwracam się z prośbą o informację ws. odwołań od decyzji starosty żarskiego zezwalającego na wycinkę drzew przy liniach kolejowych. Co znalazło się w uzasadnieniu decyzji? Dlaczego zdaniem Urzędu Miasta powinna zostać zmieniona? Czy będą kolejne odwołania w przypadkach decyzji dot. kolejnych linii przebiegających przez tereny należące do miasta?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 12.08.2021 (godz. 11:30)
Ad.1.
O treść i uzasadnienie dwóch decyzji Starosty Żarskiego w sprawie usunięcia drzew rosnących wzdłuż linii kolejowych należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, ponieważ ten organ wydał przedmiotowe decyzje.
Ad. 2.
Gmina Żary o statusie miejskim złożyła odwołanie od dwóch decyzji Starosty Żarskiego ponieważ:
1.Decyzja Starosty Żarskiego dla Linii kolejowej nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice
Zdaniem Gminy Żary o statusie miejskim decyzja Starosty Żarskiego nie uwzględniły założeń art. 57 a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) stanowiącego o tym, iż w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości  i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Drzewa będącej własnością Gminy Żary o statusie miejskim, rosnące przy linii kolejowej nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice, stanowią szczególnie uzasadniony przypadek na wyrażenie zgody na odstępstwo od minimalnych odległości drzew i krzewów,  ponieważ drzewa z gatunku śliwa i klon  stanowią m.in. ostoję dla ptaków i zwierzyny. Naruszenie stosunków biologicznych poprzez usunięcie drzew w tym rejonie może przyczynić się do nieodwracalnej degradacji terenu pod kątem zniszczenia siedlisk, flory i fauny. Kolejnym powodem, dla którego zasadnym jest pozostawienie drzew w tym rejonie jest kwestia utrzymania skarpy. Rozwinięte systemy korzeniowe drzew utrzymują skarpę uniemożliwiając jej osuwanie, ale także poprawiają  strukturę gleby oraz mają wpływ na regulację stosunków wodnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż ww. drzewa rosnąc przez wiele kolejnych lat, poprzez pochłanianie dwutlenku węgla, przyczyniać się będą do poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych. W naszej ocenie nie stanowią one zagrożenia dla infrastruktury kolejowej, ani nie będą zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego.
2. Decyzja Starosty Żarskiego dla Linii kolejowej nr 282 relacji Miłkowice - Żary
Zdaniem Gminy Żary o statusie miejskim decyzja Starosty Żarskiego nie uwzględniła założeń art. 57 a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) stanowiącego o tym, iż w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości  i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Drzewa będących własnością Gminy Żary o statusie miejskim rosnące przy linii kolejowej nr 282 relacji Miłkowice - Żary, stanowią szczególnie uzasadniony przypadek na wyrażenie zgody na odstępstwo od minimalnych odległości drzew i krzewów, ponieważ drzewa z gatunku topola osika, robinia akacjowa, brzoza, świerk, dąb, klon, rosnąć wzdłuż torów kolejowych stanowią m.in. ochronę dla zabudowy mieszkaniowej oraz ostoję dla ptaków i zwierzyny. Naruszenie stosunków biologicznych poprzez usunięcie drzew w tym rejonie może przyczynić się do nieodwracalnej degradacji terenu pod kątem zniszczenia siedlisk, flory i fauny. Kolejnym powodem, dla którego zasadnym jest pozostawienie drzew w tym rejonie jest kwestia utrzymania skarpy. Rozwinięte systemy korzeniowe drzew utrzymują skarpę uniemożliwiając jej osuwanie, ale także poprawiają  strukturę gleby oraz mają wpływ na regulację stosunków wodnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż ww. drzewa rosnąc przez wiele kolejnych lat, poprzez pochłanianie dwutlenku węgla, przyczyniać się będą do poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych.  W naszej ocenie nie stanowią one zagrożenia dla infrastruktury kolejowej, ani nie będą zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego.
 Ad.3.
Jeśli PKP będzie występowało z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Żarach o usunięcie kolejnych drzew rosnących na terenach miejskich wzdłuż linii kolejowych i Gmina Żary o statusie miejskim będzie miała przymiot strony w postępowaniu administracyjnym to zgodnie z przysługującym stronie prawem będziemy składać odwołanie od decyzji. Natomiast kiedy Gmina Żary o statusie miejskim nie będzie miała przymiotu strony opartej na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego to wówczas Gmina będzie podejmować inne działania wyrażające swoje stanowisko w sprawie usuwania drzew rosnących wzdłuż linii kolejowych biegnących przez teren miasta w postaci wniosków, żądań czy uchwał intencyjnych jak to miało miejsce w sytuacji wycinki drzew przy dworcu PKP w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją